Privaatsuspõhimõtted

Privaatsuspõhimõtetes on määratletud milliseid andmeid ja millistel tingimustel me töötleme.

 1. Andmete haldaja

  Teie isikuandmete haldaja on Norgips Sp. z o.o. z asukohaga Varssavis (02-634) aadressil ul. Racławicka 93, kantud Varssavi rajoonikohtu ettevõtete registrisse, Riikliku kohturegistri XIII majandusosakond, numbri all KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366.

 2. Isikuandete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

  Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“).

  Teie isikuandmeid võib töödelda vaid ühel või mitmel järgmistest eesmärkidest:

  • Küsimuste töötlemine ja neile vastamine ning antud soovitustes tulenevate nõuete teenindamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt.
  • Koostööettepanekute esitamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt.
  • lepingu täitmine või toimingute tegemine andmete omaniku taotlusel enne lepingu sõlmimist isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti b kohaselt.
  • Toodete ja teenuste otseturunduse eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt
  • Tellimuste esitamiseks, tellimuste ja tarnete teenindamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt.
  • Jätkuva või tulevase värbamise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f ja/või a kohaselt.
  • Kaebuste menetlemiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt.

  Planeeritava muudatuse korral isikuandete töötlemises küsime Teie nõusolekut ja teavitame muutuvatest töötlemistingimustest isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti a kohaselt.

 3. Milliseid andmeid säilitame

  Säilitame järgmisi andmeid: ees- ja perenimi, firmanimi, aadress, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress, makskohustuslase number, sõiduki registreerimisnumber, peale- ja mahalaadimise koht, pangakonto number. Praeguse ja/või tulevase värbamise eesmärgil säilitame järgmisi Teie saadetud dokumente: CV, motivatsioonikiri.

  Oleme volitatud säilitama ka muid andmeid, mis on vajalikud eesmärgi täitmiseks. Sellisel juhul märgistatakse need andmed iga kord eesmärgi saavutamiseks vajalike andmetena.

 4. Andmete säilitamise aeg

  Teie andmeid säilitatakse järgmise eesmärgi saavutamiseks vajaliku aja jooksul:

  • Aeg, mis on vajalik küsimustele vastamiseks ja 5 aastat nõuete menetlemise korral.
  • Koostöö ajal ja 5 aastat pärast koostöö lõppu. Seejärel muudetakse Teie isikuandmed anonüümseks või kustutatakse.
  • Värbamisprojektide korral säilitatakse andmeid 6 kuud pärast projekti lõppu või Teie nõusolekul kauem, tulevaste värbamisprojektide jaoks.


 5. Teie õigused

  Teil on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda,neid muuta, parandada, täiendada, eemaldada või piirata andmete töötlemist ja õigusoma andmed üle viia.

  Kui olete andnud õiguse oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus see nõusolek mistahes hetkel tagasi võtta. Õiguse tagasivõtmiseks saatke e-kiri aadressile [email protected]. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise isikuandmete töötlemise õiguspärasust, mida tehti nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f alusel, on Teil mistahes hetkel oma spetsiifilisest olukorrast tulenevatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Kõiki neid õigusi kohaldatakse isikuandete kaitse üldmääruses lubatud ulatuses.

  Nende õiguste realiseerimiseks tuleb saata vastav taotlus aadressil Norgips Sp. z o.o., asukohaga Varssavis (02-634) aadressil ul. Racławicka 93.

  Teil on õidus esitada kaebus järelevalveorganile ehk isikuandmete kaitse ameti juhatajale.


 6. Andmete turvalisus, nende edastamine ja kättesaadavaks tegemine

  Teie andmete turvalisus on meie prioriteediks. Andmete haldajana teeme kõik Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

  Me ei tee Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta kättesaadavaks teistele isikutele.

  Andmete haldaja poolt töödeldavad andmed võidakse kättesaadavaks teha vaid piiratud arvule isikutele, kes vajavad seda infot oma kohustuste täitmiseks. Teie isikuandmed edastatakse andmete haldaja äripartneritele, kes osalevad tarnete realiseerimises. Neid andmeid võib vajalikus ulatuses edastada tarnete teostamise ja kaupade vastuvõtmise eesmärgil.

  Teie isikuandmed võidakse edastada kolmandasse riiki (Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse riiki). Andmete edastamine:

  • On vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
  • On vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks Teie huvides.
  • On vajalik olulise avaliku huvi tõttu.
  • On vajalik olemasolevate nõuete tõttu.
  • On vajalik Teie eluliste huvide kaitsmiseks.
  • Toimub avalikust registrist.

  Teil on õigus saada koopia kolmandasse riiki edastatud isikuandmetest.

  Teie esitatud isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse;

 7. Lisainfo

  Isikuandmete esitamine Teie poolt on vabatahtlik, aga võib osutada vajalikuks, kui tekkib vajadus Teiega ühendust võtta esitatud küsimustele vastamiseks või muude ülaltoodud lisateenuste osutamiseks, .

  Juhul, kui andmete haldaja võimaldab Teil konto avada, võib andmete esitamine olla konto avamise lepingu sõlmimise eelduseks.

  Teie esitatud isikuandmed ei kuulu automaatsele töötlemisele, sh profiilimisele.

  Rohkem infot andmekaitse kohta võite saada e-posti teel aadressilt [email protected]

Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

 • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
 • materjalikulu kalkulatsioonid
 • kokkuvõtliku toodete loendi
 • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles