Tehniline sõnastik

Soovid rohkem lugeda heliisolatsiooni või tuletundlikkuse mõiste kohta või saada teada, mida sisaldab toimivusdeklaratsioon? Tutvu meie tehnilise sõnastikuga.

Heliisolatsioon

Hoone tulekindlusklass

K – heli ülekandumine külgsuunas

R’A,1 – tegeliku heliisolatsiooni R’ ligikaudse hinnangu indikaator

RA,1,R – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu kavandatav indikaator RA,1

RA,1 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,2 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RW – tegeliku heliisolatsiooni mõõdetud indikaator

Tulekindlus

Tulepüsivusalased klassifikatsioonid (tulekindlusklassifikatsioonid)

Tulepüsivusklass

Toimivusdeklaratsioon

Heliisolatsioon

Heliisolatsioon – konstruktsiooni võime kaitsta müra eest. Kipsplaatidest konstruktsioonide puhul on heliisolatsioon samastatud kaitsega õhust tuleva müra eest. Heliisolatsiooni taset väljendatakse detsibellides [dB], peamiselt indikaatorite RW, RA,1, RA,2, R’A,1 ja R’A,2 abil.

Hoone tulekindlusklass

Määratletud on viis hoone tulekindlusklassi alates kõige suuremast kuni kõige väiksemani: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”.

Kindlasse tulekindlusklassi määratud hoone elemendid peavad vastama tingimustele, mis on määratletud Poola infrastruktuuriministri 12. aprilli 2002. aasta määruses tehniliste tingimuste kohta, millele peavad vastama hooned ja nende asetus.

K – heli ülekandumine külgsuunas

K – heli ülekandumine külgsuunas, heli läbi kõrvuti asetsevate piirete (laed, kõrvuti asetsevad seinad) kandumise tegur. Tegur K sõltub piirde geomeetriast, piirde teiste konstruktsioonidega ühendamise viisist ja kõrvalasetsevate piirete liigist. Heli külgsuunas ülekandumise mõõtmine on tavaliselt keeruline ülesanne, mis tuleb usaldada oma ala spetsialistidele.

Heliisolatsiooni indikaatoritele esitatavad nõuded on sätestatud standardis PN-B 02151-3:1999 (praegu käib töö selle kallal, et lisada määrusesse tehniliste nõuete kohta, millele peavad vastama hooned ja nende asetus, standardi PN-B-02151-3:2015 uus versioon).

R’A,1 – tegeliku heliisolatsiooni R’ ligikaudse hinnangu indikaator

R’A,1 – tegeliku heliisolatsiooni R’ ligikaudse hinnangu indikaator, võttes arvesse spektraalset adaptsiooniindeksit C. Indikaator R'A,1 võtab arvesse konstruktsioonide konkreetsetes kasutustingimustes saavutatavat heliisolatsiooni keskmise kõrgusega ja kõrgete õhuhelide eest. R’A,1 võtab arvesse heli ülekandumist külgsuunas K. Indikaatori väärtus saadakse akustikiste välikatsete käigus või arvutusmeetodil. Indikaatorit kasutatakse enamiku sisemiste konstruktsioonide heliisolatsiooni hindamiseks.

RA,1,R – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu kavandatav indikaator RA,1

Indikaatori leidmiseks vähendatakse tegeliku heliisolatsiooni indikaatorit RA,1 teostuse ebatäpsuse muutuja võrra (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Indikaatorit kasutatakse korteri vaheseinte hindamiseks korterelamus ja akustilise isolatsiooni R’ säilitamiseks.

RA,1 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,1 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator, võttes arvesse spektraalset adaptsiooniindeksit C (RA,1 = RW + C), väljendatuna detsibellides [dB]. Konstruktsiooni laborikatsetes saadud väärtus. Indikaator, mis vastab heliisolatsioonile keskmise kõrgusega ja kõrgete õhuhelide eest, mis on iseloomulikud muuhulgas inimeste tekitatavale olmemürale. Indikaatorit kasutatakse peamiselt sisemiste konstruktsioonide heliisolatsiooni hindamiseks.

RA,2 – tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator

RA,2– tegeliku heliisolatsiooni hinnangu indikaator, võttes arvesse spektraalset adaptsiooniindeksit Ctr (RA,1 = RW + Ctr), väljendatuna detsibellides [dB]. Konstruktsiooni laborikatsetes saadud väärtus. Indikaator, mis vastab heliisolatsioonile madala sagedusega õhuhelide eest, mis on iseloomulikud muuhulgas välismürale, näiteks tiheda liikluse tekitatavale mürale.

Indikaatorit kasutatakse peamiselt välimiste konstruktsioonide heliisolatsiooni hindamiseks.

RW – tegeliku heliisolatsiooni mõõdetud indikaator

RW – tegeliku heliisolatsiooni mõõdetud indikaator, väljendatuna detsibellides [dB]. Indikaatorit kasutatakse konstruktsioonide üldiseks hindamiseks ja seda kasutatakse enamikus ELi liikmesriikides kehtivates nõuetes. Konstruktsiooni laborikatsetes saadud väärtus. Väärtus vastab helisagedusele 500 Hz konstruktsiooni heliisolatsiooniskeemi võrdluskõveral.

Tulekindlus

Tulepüsivus on konstruktsiooni/hooneelemendi vastavus määratletud nõuetele tulekahju korral. Tulekahju korral on kõige olulisem evakueerumise võimalus. Seetõttu on tulepüsivuse määraks minutites väljendatuna see aeg, mille jooksul alates tulekahu algusest ei ole kadunud järgmised kriteeriumid:

  • R – kandevõime tulekahju korral ehk seisund, milles kirjeldatav element täidab oma kandefunktsiooni. Kandevõime kaob mehaanilise hävimise, stabiilsuse kaotamise või deformeerumise ja nihkumise piirväärtuste ületamise tagajärjel. Kipsplaadisüsteeme kirjeldatakse parameetriga R ainult tuletõkkekonstruktsioonide puhul.
  • E – tihedus ehk terviklikkus tulekahju korral ehk seisund, milles kirjeldatav element täidab oma eraldusfunktsiooni. Tihedus ehk terviklikkus kaob, kui kuumutamata pinnale tekkib leek, tekkivad lubatust laiemad praod või mõrad, läbi mille tungivad gaas või leegid, või siis, kui elemendid kukuvad konstruktsiooni küljest ära.
  • I – isolatsioonivõime tulekahju korral ehk seisund, milles element täidab kõrge temperatuuri eest isoleerimise funktsiooni. Isolatsioonivõime kaob hetkel, kui katsetatava elemendi välisküljele mõjub liiga kõrge temperatuur.

Tulepüsivusalased klassifikatsioonid (tulekindlusklassifikatsioonid)

Need dokumendid väljastavad läbiviidud uuringute alusel volitatud uuringuasutused, kes määratlevad tulepüsivusklassid (näiteks EI 30, EI 60) uuritud hooneelementidele, näiteks kipsplaadisüsteemide puhul vaheseintele, katteseintele, ripplagedele, väljaehitatud katusealustele, plaatidest aluspõrandatele. Tulepüsivusklassifikatsioonid sisaldavad ka lahenduste täpseid kirjeldusi, infot kasutatud materjalide kohta, jooniseid, lahenduste üksikasju, ühenduste üksikasju jms.

Tulepüsivusklass

Tulepüsivusklass iseloomustab kõnealuse vaheseina/ehituselemendi nõutavat tulepüsivust.

Tulepüsivusklassis on enamasti ühendatud kriteeriumid E ja I, või R, E ja I, näiteks EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Kriteeriumite E, I, R täpse selgituse leiad tulepüsivuse definitsioonist.

Toimivusdeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon (inglise Declaration of Performance, DoP) – dokument, mis sisaldab infot toote tüübi ja toimivusomaduste kohta. 1. juulil 2013 võeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011, aasta määruse (EL) nr 305/2011 alusel TD kasutusele vastavusdeklaratsiooni asemel.

TD (ing. DoP) kinnitab ehitustoote turule laskmise luba. Toimivusdeklaratsioon lisatakse toote tootele juhul, kui toode on hõlmatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse või Euroopa tehnilise hinnanguga.

Toimivusdeklaratsiooni väljastamisega ja toote tähistamisega CE-vastavusmärgisega võtab tootja endale vastutuse toote vastavuse eest deklareeritud omadustele.

Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

  • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
  • materjalikulu kalkulatsioonid
  • kokkuvõtliku toodete loendi
  • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles