E-teenuste osutamise
tingimused§ 1

Üldsätted

 

 1. 18. juuli 2002. aasta e-teenuste osutamise seaduse (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) (Poola ametlik väljaanne 2002, nr 144, punkt 1204, muudetud) artikli 8 lõike 1 punkti 1 kohaselt sätestab äriühing Norgips Sp. z o. o. käesolevaga e-teenuste osutamise tingimused.
 2. Käesolevad tingimused (edaspidi „Tingimused”) sätestavad järgmise:
  1. e-teenuste liigid ja ulatus;
  2. e-teenuste osutamise tingimused;
  3. e-teenuste osutamise lepingute sõlmimise ja lõpetamise tingimused;
  4. kaebuste esitamise kord e-teenuste valdkonnas.

§ 2
Definitsioonid

Käesolevate tingimuste tähenduses on järgmistel terminitel järgmised tähendused:

 1. Teenusepakkuja – Norgips Sp. z o.o., asukohaga Varssavis (02-634) aadressil ul. Racławicka 93, kantud Varssavi rajoonikohtu ettevõtete registrisse, Riikliku kohturegistri XIII majandusosakond, numbri all KRS 0000529680, NIP 522-27-02366.
 2. Teenusesaaja – igaüks, kes kasutab teenuseid või kasutab mistahes muul seaduslikul viisil veebilehti, mille teenusepakkuja on kättesaadavaks teinud,
 3. eelkõigeveebilehtede süsteemi, mis on kättesaadav aadressidel
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, mis kujutavad endast staatiliste ja dünaamiliste dokumentide kogumit ja sisaldavad pildifaile, skipte ja muude omavahel vastastikku seotud elementide kogumit
 4. Teenused– e-teenused
 5. E-teenuste osutamine – selliste teenuste osutamine, mille puhul pooled ei viibi üheaegselt kohal ja mille puhul edastatakse andmeid teenusesaaja individuaalsel taotlusel ning need edastatakse ja võetakse vastu elektroonilise töötlemise ja säilitamise seadmete, sh digitaalse tihendamise seadmete abil nii, et andmed saadetakse, võetakse vastu 16. juuli 2004. aasta sideseaduse (Prawo telekomunikacyjne) tähenduses
 6. IKT süsteem – koostöös toimivate IT-seadmete ja tarkvara kooslus, mis tagab andmete töötlemise ja säilitamise, samuti saatmise ja vastuvõtmise sidevõrkude kaudu kõnealuse võrgu jaoks sobiva lõppseadme abil 16. juuli 2004. aasta sideseaduse (Prawo telekomunikacyjne) tähenduses
 7. elektroonilised sidevahendid – tehnilised lahendused, sh IT-seadmed ja nendega koostöös toimiv tarkvara, mis võimaldab individuaalset kaugsuhtlust, kasutades andmete edastamist IKT süsteemide vahel, eelkõige e-posti teel
 8. elektrooniline aadress – IKT süsteemi tähistus, mis võimaldab suhtlust elektroonilise side vahendite, eelkõige e-posti vahendusel
 9. kaubandusinfo– igasugune info, mis on otseselt või kaudselt mõeldud teenusepakkuja kaupade, teenuste või kuvandi reklaamimiseks, v.a info, mis võimaldab suhtlust määratletud isikuga elektrooniliste sidevahendite kaudu, ja info kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole mõeldud teenusepakkuja poolt soovitud müügitulemuse saavutamiseks.

§ 3
E-teenuste liigid ja ulatus
 1. Kõik teenusesaajad on kohustatud järgima tingimuste sätteid alates hetkest, kui ta on alustanud toiminguid kõnealuse teenuse kasutamiseks. Kõnealuste teenuste osutamise täpsed reeglid võivad olla sätestatud eraldi tingimustes, mis on kättesaadavad asjakohastel veebilehtedel.
 2. Teenusepakkuja osutab veebisaidi raames järgmisi e-teenuseid:
  1. teabeteenused
  2. sideteenused
  3. teenused, mis on seotud teenusepakkuja kaupade müügi või kaupade transpordi korraldamisega.
 3. Teabeteenused hõlmavad kliendi individuaalse taotluse alusel veebisaidile paigutatud teabe pakkumist, kuvades konkreetse URL-aadressiga lehe, mis sisaldab kliendi soovitud individuaalseid andmeid, samuti kaubandusteabe edastamist teenusepakkuja kaupade ja teenuste kohta. Teabeteenuste hulgas eristatakse eelkõige järgmisi teenuseid:
  1. teenused, mille raames teenusesaaja saab üldinfot teenusepakkuja ja tema tegevusprofiili kohta, teenusesaaja kaupade ja teenuste kohta, samuti infot koolituste, ilmunud artiklite, vabade töökohtade, kontaktisikute kohta;
  2. teenused, mille raames teenusesaaja saab teenusepakkuja käest tehnilise dokumentatsiooni, toodete ja süsteemide kaardid, õppefilmid ja muud allalaaditavad failid;
  3. teenused, mille raames teenusesaaja saab juurdepääsu tema poolt esitatud kaebuse staatuse kohta;
  4. teenused, mille raames teenusesaaja saab kasutada kalkulaatoreid, näidiseid ja muid simulaatoreid.
 4. Sideteenused seisnevad teenusesaaja individuaalsel taotlusel suhtluse võimaldamise teenusepakkuja asjakohase osakonna või tema kontaktisikutega. Sideteenuste raames eristatakse eelkõige teenuseid, mille raames teenusepakkuja ja teenusesaaja edastavad vastastikku mitmesugust koostööga seotud infot.
 5. Teenused, mis on seotud teenusepakkuja kaupade müügi või kaupade transpordi korraldamisega, seisnevad teenusesaajale võimaluse pakkumises teenusepakkuja kaupade ja
  teenuste tellimiseks, samuti teenusesaaja ja teenusepakkuja vahel kaupade teenusepakkuja klientidele kättetoimetamise lepingute sõlmimise vahendamises. 6. Lõigetes 3–5 loetletud teenuste kasutamist toetavad spetsiaalsed vahelehed, mis asuvad veebilehtedel veebisaidi raames. Teatavate teenuste kasutamine on võimalik alles pärast seda, kui teenusesaaja on registreerunud ja sisse loginud. Eelkõige puudutab see teenuseid, mis on seotud teenusepakkuja kaupade müügi või kaupade transpordi korraldamisega.

§ 4
E-teenuste osutamise tingimused
 1. Veebisaidi kasutamisega seotud tehnilised nõuded on järgmised:
  1. internetiühendust,
  2. veebibrauser, mis võimaldab kuvada hüpertekstiga dokumente (HTML) interneti kaudu ühendatud veebiteenusega.
 2. Teenuste õigeks kasutamiseks peavad teenusesaajal olema arvutiseadmed ja tarkvara, mis vastavad järgmistele miinimumnõuetele:
  1. brauser Internet Explorer (vähemalt versioon 6.0.) või Firefox (vähemalt versioon 2.0.)
  2. monitor eraldusvõimega vähemalt 1024x768
  3. lubatud küpsised ja Java Script
 3. Kui teenusesaaja kasutab arvutiseadmeid või tarkvara, mis ei vasta lõigetes 1-2 nimetatud nõuetele, ei taga teenusepakkuja veebisaidi nõuetekohast toimimist, ja ei kanna vastutust, kui kõnealune olukord mõjub negatiivselt osutatavate teenuste kvaliteedile.
 4. Teenusesaajal on keelatud edastada ebaseaduslikku sisu, samuti teha toiminguid, mis võivad põhjustada veebisaidi häireid või kahjustusi. Kui teenusepakkuja saab teate või usaldusväärset teavet teenusesaaja edastatud salvestatud andmete ebaseadusliku olemuse kohta, võib teenusepakkuja takistada juurdepääsu nendele andmetele. Teenusepakkuja ei vastuta teenusesaaja ees kahjude eest, mis tulenevad juurdepääsu takistamisest ebaseaduslikele andmetele.
 5. Teenusesaaja võib teenuseid kasutada anonüümselt või pseudonüümi kasutades, välja arvatud juhul, kui teenuse iseloom nõuab konkreetseid isikuandmeid. Teenuste volitamata kasutamise korral (st vastuolus tingimuste, kohaldatava õiguse või teenusepakkuja ja teenusesaaja vahel kehtivate lepingute sätetega) on teenusepakkujal õigus teenusesaaja isikuandmeid töödelda ulatuses, mis on vajalik teenusesaaja vastutuse kindlaksmääramiseks. Teenusepakkuja teavitab teenusesaajat ebaseaduslikest tegevustest, paludes need viivitamatult peatada, ha isikuandmete töötlemisest eespool nimetatud eesmärgil.
 6. Teenusepakkuja poolt andmete edastamise korral ei vastuta ta esitatud andmete eest tingimusel, et edastamist ei algatata, adressaati ei valita, edastatavaid andmeid ei kustutata ega muudeta. Vastutuse välistamine kehtib ka edastatud andmete automaatse ja lühiajalise kaudse salvestamise kohta, kui see toiming on mõeldud ainult edastamiseks ja andmeid ei säilitata kauem kui edastamise lõpuleviimiseks tavatingimustes vaja on.
 7. Kaudse andmesalvestuse korral, et need teenusesaaja taotlusel kiiremini uuesti kättesaadavaks teha, ei vastuta teenusepakkuja järgmise eest:
  1. ei kustuta ega muuda andmeid;
  2. kasutab seda tüüpi tegevustes tunnustatud ja tavaliselt kasutatavaid IT-tehnikaid, mis määravad andmetele juurdepääsu ja nende uuendamise tehnilised parameetrid;
  3. ei takista seda tüüpi tegevustes tunnustatud ja tavaliselt kasutatavate IT-tehnikate kasutamist andmete kogutud andmete kasutamise kohta teabe kogumise valdkonnas.

§ 5
Küpsiste kasutamise põhimõtted
 1. Veebisaidi kasutamine tähendab nõusolekut küpsiste paigaldamiseks kasutaja lõppseadmesse ja küpsiste kasutamiseks teenusepakkuja poolt järgmiste põhimõtete kohaselt. Nõusolek antakse veebibrauseri seadete kaudu. Kui teenusesaaja ei nõustu küpsiste kasutamisega teenusepakkuja poolt, peaks ta vastavalt muutma oma brauseri seadeid või loobuma veebisaidi kasutamisest.
 2. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse erinevate veebilehtede külastamise ajal teenusesaaja
  arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni. Küpsised sisaldavad tavaliselt veebilehe nime, kust küpsis pärineb, selle eluiga ja juhuslikult genereeritud kordumatut numbrit, mida kasutatakse veebisaidi külastamiseks kasutatava brauseri
  tuvastamiseks.
 3. Seoses veebisaidi sisu pakkumisega teenusepakkuja poolt kasutatakse küpsiseid, st serverite poolt kasutaja lõppseadmesse salvestatavat teavet, mida serverid saavad lugeda iga kord, kui nad selle lõppseadmega ühenduvad, ning kasutada võidakse ka muid tehnoloogiaid, millel funktsioon on küpsistega sarnaste või identne. Käesolevad küpsiseid käsitlevad sätted kehtivad ka muude sarnaste veebisaidil kasutatavate tehnoloogiate kohta.
 4. Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
  1. veebisaidi lehtede sisu kohandamine teenusesaaja eelistustele ja veebisaitide kasutamise optimeerimine; eelkõige võimaldavad need failid ära tunda veebisaidi kasutaja seadet ja kuvada veebisaiti õigesti, kohandatuna tema individuaalsetele vajadustele
  2. statistika loomine, mis aitab mõista, kuidas veebisaidi kasutajad veebilehti kasutavad, mis omakorda võimaldab parandada nende struktuuri ja sisu
  3. teenusesaaja sessiooni säilitamine (pärast sisselogimist), tänu millele ei pea teenusesaaja veebisaidi igal alamlehel uuesti kasutajatunnust ja parooli sisestama
  4. teenusesaajale tema huvidega paremini kohandatud reklaamsisu pakkumine
 5. Veebisait võib kasutada järgmist tüüpi küpsiseid:
  1. vajalikud küpsised, mis võimaldavad veebisaidil saadaolevate teenuste kasutamist, nt autentimisküpsised, mida kasutatakse veebisaidil autentimist nõudvate teenuste jaoks
  2. küpsised, mida kasutatakse turvalisuse tagamiseks, nt veebisaidil autentimisega seotud pettuste avastamiseks
  3. küpsised, mis võimaldavad koguda teavet veebisaidi kasutamise kohta
  4. funktsionaalsed küpsised, mis võimaldavad meeles pidada teenusesaaja valitud seadeid ja isikupärastada teenusesaaja liidest, nt teenusesaaja valitud keele või piirkonna järgi, fondi suurust, veebisaidi välimust jne
 6. Paljudel juhtudel võimaldab veebisaitide sirvimiseks kasutatav tarkvara (veebibrauser) vaikimisi salvestada küpsiseid teenusesaaja lõppseadmesse. Teenusesaaja võib igal ajal muuta küpsiste seadistusi. Neid seadistusi võib muuta, lukustades küpsiste automaatesituse brauseri seadistustes või teavitades teenusesaajat iga kord, kui küpsist esitatakse. Lisateave küpsiste seadistuste kohta on saadaval vastavate tarkvaratootjate tarkvara (brauseri) seadistustes. Küpsiseseadete muutmata jätmine tähendab, et need salvestatakse teenusesaaja lõppseadmesse ja seega on teenusepakkujal võimalik salvestada teavet teenusesaaja lõppseadmesse ja sellele teabele juurde pääseda.
 7. Küpsiste kasutamise keelamine võib raskendada veebisaidi teatud teenuste, eriti sisselogimist vajavate teenuste kasutamisel. Küpsiste aktsepteerimise võimaluse keelamine ei takista aga veebisaidile postitatud sisu lugemist ega vaatamist, v.a sisu, millele juurdepääs nõuab sisselogimist.
 8. Küpsiseid võidakse paigutada teenusepakkuja lõppseadmesse ja seejärel saavad neid kasutada veebisaidiga koostööd tegevad reklaamandjad, uurimisettevõtted ja multimeediarakenduste tarnijad.

§ 6
E-teenuste osutamise lepingute sõlmimine ja lõpetamine
 1. Leping e-teenuste osutamiseks sõlmitakse hetkel, kui teenusesaaja hakkab antud teenust kasutama. Teenusesaaja kasutab kõnealust teenust käesolevates
  tingimustes sätestatud põhimõtetel ja teatud juhtudel ka teenuste osutamise üksikasjalike eeskirjade alusel, millele on viidatud tingimuste artikli 3 lõike 1 lauses 2.
 2. Käesolevad tingimused tehakse teenusesaajale tasuta kättesaadavaks veebisaidi kaudu, mis annab teenusepakkujatele võimaluse lugeda selle sisu enne teenuste osutamise lepingu sõlmimist. Tingimused tehakse kättesaadavaks kujul, mis võimaldab neid alla laadida, salvestada, salvestada ja printida.
 3. Täiendavad reeglid üksikute teenuste lepingute sõlmimiseks ja lõpetamiseks võivad olla täpsemalt sätestatud nende teenuste eraldi tingimustes, millele on viidatud tingimuste artikli 3 lõike 1 lauses 2.
 4. Teenusesaaja võib teenuse kasutamise igal hetkel lõpetada. Kui teenusesaaja veebisaidilt lahkub, lõpetatakse e-teenuste osutamise leping automaatselt, ilma et pooltel oleks vaja esitada täiendavaid avaldusi. Teenuse kasutamise lõpetamise õiguslikud tagajärjed on määratud nende teenuste eraldi tingimustes ja nende puudumisel osutatud teenuse õigusliku olemuse ja faktiliste asjaolude suhtes kohaldatavates õigusnormides.

§ 7
E-teenuste osutamisega seotud kaebuste esitamise kord
 1. Teenusesaajal on õigus esitada teenustega seotud küsimustes kaebusi.
 2. Kaebused tuleb esitada kirjalikult, tähitud kirjaga teenusepakkuja asukoha aadressile, mis on nimetatud tingimuste artikli 2 punktis a.
 3. Õigesti esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1. teenusesaaja andmed (sh tema ees- ja perenimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, asukoha aadress ja kaebuse menetlemisega seotud küsimustega tegelema volitatud isiku andmed);
  2. kaebuse aluseks oleva probleemi kirjeldus.
 4. Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et kaebused vaadataks läbi 14 päeva jooksul alates nende kättesaamisest.
 5. Kaebuse läbivaatamise tulemustest teavitab teenusepakkuja kaebuse esitajat viivitamatult kirjalikult või e-posti teel taotluses esitatud e-posti aadressil.
 6. Kaebusi, milles puuduvad lõikes 3 nimetatud andmed, läbi ei vaadata.

§ 8
Privaatsuspõhimõtted

Privaatsuspõhimõtetes on määratletud milliseid andmeid ja millistel tingimustel me töötleme..

 1. Andmete
  haldajaTeie isikuandmete haldaja on Norgips Sp. z o.o. z asukohaga Varssavis (02-634) aadressil ul. Racławicka 93, kantud Varssavi rajoonikohtu ettevõtete registrisse, Riikliku kohturegistri XIII majandusosakond, numbri all KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366.
 2. Isikuandete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
  Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“).
  Teie isikuandmeid võib töödelda vaid ühel või mitmel järgmistest eesmärkidest:

  • küsimuste töötlemine ja neile vastamine ning antud soovitustes tulenevate nõuete teenindamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt.
  • koostööpakkumiste esitamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt
  • lepingu täitmine või toimingute tegemine andmete omaniku taotlusel enne lepingu sõlmimist isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti b kohaselt
  • toodete ja teenuste otseturunduseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt
  • tellimuste esitamiseks, tellimuste ja tarnete teenindamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt.
  • jätkuva või tulevase värbamise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f ja/või a kohaselt,
  • kaebuste menetlemiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f kohaselt,

   Planeeritava muudatuse korral isikuandete töötlemises küsime Teie nõusolekut ja teavitame muutuvatest töötlemistingimustest isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti a kohaselt.
 3. Milliseid andmeid säilitame
  Säilitame järgmisi andmeid: ees- ja perenimi, firmanimi, aadress, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress, makskohustuslase number, sõiduki registreerimisnumber, peale- ja mahalaadimise koht, pangakonto number. Praeguse ja/või tulevase värbamise eesmärgil säilitame järgmisi Teie saadetud dokumente: CV, motivatsioonikiri.
  Oleme volitatud säilitama ka muid andmeid, mis on vajalikud eesmärgi täitmiseks. Sellisel juhul märgistatakse need andmed iga kord eesmärgi saavutamiseks vajalike andmetena.

 4. Andmete säilitamise aeg
  Teie andmeid säilitatakse järgmise eesmärgi saavutamiseks vajaliku aja jooksul:
  • aeg, mis on vajalik küsimustele vastamiseks ja 5 aastat nõuete menetlemise korral
  • koostöö ajal ja 5 aastat pärast koostöö lõppu. Seejärel muudetakse Teie isikuandmed anonüümseks või kustutatakse
  • värbamisprojektide korral säilitatakse andmeid 6 kuud pärast projekti lõppu või Teie nõusolekul kauem, tulevaste värbamisprojektide jaoks.
 5. Teie õigused
  Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada /muuta, täiendada/, eemaldada võipiirata andmete töötlemist ja õigus oma andmed üle viia.
  . Kui olete andnud õiguse oma isikuandmete töötlemisekson Teil õigus see nõusolekigal hetkel tagasi võtta. Õiguse tagasivõtmiseks saatke e-kiri aadressile [email protected] Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise isikuandmete töötlemise õiguspärasust, mida tehti nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkti f alusel, on Teil mistahes hetkel oma spetsiifilisest olukorrast tulenevatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine.
  Kõiki neid õigusi kohaldatakse isikuandete kaitse üldmääruses lubatud ulatuses.
  Nende õiguste realiseerimiseks tuleb saata vastav taotlus aadressil: Norgips Sp. z o.o., asukohaga Varssavis (02-634) aadressil ul. Racławicka 93.
  Teil on õidus esitada kaebus järelevalveorganile ehk isikuandmete kaitse ameti juhatajale.
 6. Andmete turvalisus, nende edastamine ja kättesaadavaks tegemine
  Teie andmete turvalisus on meie prioriteediks. Andmete haldajana teeme kõik Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.Me ei tee Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta kättesaadavaks teistele isikutele.
  Andmete haldaja poolt töödeldavad andmed võidakse kättesaadavaks teha vaid piiratud arvule isikutele, kes vajavad seda infot oma kohustuste täitmiseks.
  Teie isikuandmed edastatakse andmete haldaja äripartneritele, kes osalevad tarnete realiseerimises. Neid andmeid võib vajalikus ulatuses edastada tarnete teostamise ja kaupade vastuvõtmise eesmärgil.
  Teie isikuandmed võidakse edastada kolmandasse riiki (Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse riiki). Andmete edastamine:
  • on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks,
  • on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks Teie huvides,
  • on vajalik olulise avaliku huvi tõttu,
  • on vajalik olemasolevate nõuete tõttu,
  • on vajalik Teie eluliste huvide kaitsmiseks,
  • toimub avalikust registrist.

   Teil on õigus saada koopia kolmandasse riiki edastatud isikuandmetest.
 7. Lisainfo
  Isikuandmete esitamine Teie poolt on vabatahtlik, aga võib osutada vajalikuks, kui tekkib vajadus Teiega ühendust võtta esitatud küsimustele vastamiseks või muude ülaltoodud lisateenuste osutamiseks.
  Juhul, kui andmete haldaja võimaldab Teil konto avada, võib andmete esitamine olla konto avamise lepingu sõlmimise eelduseks.
  Teie esitatud isikuandmed ei kuulu automaatsele töötlemisele, sh profiilimisele.
  Rohkem infot andmekaitse kohta võite saada e-posti teel aadressilt [email protected]
Dokumendi kaust
Dokumendi kaust
close

Dokumendimapp on koht, kus saad hoida valitud faile ja materjalikulu kalkulatsioone.

Klõpsa "Mappi" mistahes dokumendil või kalkulatsioonil,

Tänu dokumendimapile saad lihtsal viisil koostada oma projekti jaoks vajaliku dokumentatsiooni:

 • toodete ja lahenduste tehnilised dokumendid
 • materjalikulu kalkulatsioonid
 • kokkuvõtliku toodete loendi
 • tiitellehe koos projekti sertifikaadiga
Laadi alla ZIP Laadi alla ZIP
Laadi alla PDF Laadi alla PDF
Saada aadressile @ Saada aadressile @
 Kõik kaustad
Sulge
üles